Publications

162. Dynamically tunable moiré exciton Rydberg states in a monolayer semiconductor on twisted bilayer graphene Nature Materials,

Minhao He, Jiaqi Cai, Huiyuan Zheng, Eric Seewald, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Matthew Yankowitz, Abhay Pasupathy, Wang Yao and Xiaodong Xu, “Dynamically tunable moiré exciton Rydberg states in a monolayer semiconductor on twisted bilayer graphene Nature Materials,” Nature Materials (2024 in press).

161. Accelerated Nano-Optical Imaging Through Sparse Sampling

Matthew Fu, Suheng Xu, Shuai Zhang, Francesco L. Ruta, Jordan Pack, Rafael Alves Mayer, Xinzhong Chen, Samuel Moore, Daniel J. Rizzo, Bjarke S Jessen, Matthew Corthrine, David G. Mandrus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cory R. Dean, Abhay Pasupathy, Valentina Bisogni, P.J. Schuck, Andrew J. Millis, Mengkun Liu, and D.N. Basov, “Accelerated Nano-Optical Imaging Through Sparse Sampling,” to appear in Nano Letters (2024, in press).

160. Fractional Chern Insulator in Twisted Bilayer MoTe2

Chong Wang, Xiao-Wei Zhang, Xiaoyu Liu, Yuchi He, Xiaodong Xu, Ying Ran, Ting Cao, and Di Xiao, “Fractional Chern Insulator in Twisted Bilayer MoTe2,” Physical Review Letters (in press arXiv:2304.11864v2

159. Hyperbolic exciton polaritons in a van der Waals magnet

Francesco L. Ruta, Shuai Zhang, Yinming Shao, Samuel L. Moore, Swagata Acharya, Zhiyuan Sun, Siyuan Qiu, Johannes Geurs, Brian S. Y. Kim, Matthew Fu, Daniel G. Chica, Dimitar Pashov, Xiaodong Xu, Di Xiao, Milan Delor, X-Y. Zhu, Andrew J. Millis, Xavier Roy, James C. Hone, Cory R. Dean, Mikhail I. Katsnelson, Mark van Schilfgaarde and D. N. Basov, “Hyperbolic exciton polaritons in a van der Waals magnet,” Nature Communications 14, 8261 (2023)

158. Phonon-enhanced nonlinearities in hexagonal boron nitride

Jared S. Ginsberg, M. Mehdi Jadidi, Jin Zhang, Cecilia Y. Chen, Nicolas Tancogne-Dejean, Sang Hoon Chae, Gauri N. Patwardhan, Lede Xian, KenjiWatanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Angel Rubio and Alexander L. Gaeta, “ Phonon-enhanced nonlinearities in hexagonal boron nitride,” Nature Communications 14, 7685 (2023).

157. Polaritonic Probe of an Emergent 2D Dipole Interface

Daniel J. Rizzo, Jin Zhang, Bjarke S. Jessen, Francesco L. Ruta, Matthew Cothrine, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Stephen E. Nagler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael M. Fogler, Abhay N. Pasupathy, Andrew J. Millis, Angel Rubio, James C. Hone, Cory R. Dean, and D. N. Basov, “Polaritonic Probe of an Emergent 2D Dipole Interface,” Nano Letters 23, 8426 (2023)

156. Exciton-spin interactions in antiferromagnetic charge-transfer insulators

Tatsuya Kaneko, Yuta Murakami, Denis Golež, Zhiyuan Sun, and Andrew J. Millis, “Exciton-spin interactions in antiferromagnetic charge-transfer insulators,” Physical Review B 108, 205121 (2023).

155. Mott insulators with boundary zeros

N. Wagner, L. Crippa, A. Amaricci, P. Hansmann, M. Klett, E. J. König, T. Schäfer, D. Di Sante J. Cano, A. J. Millis, A. Georges and G. Sangiovanni, “Mott insulators with boundary zeros,” Nature Communications 14, 7531 (2023)

154. Moiré modulation of lattice strains in PdTe2 quantum Films

Jacob Cook, Dorri Halbertal, Qiangsheng Lu, Xiaoqian Zhang, Clayton Conner, Geoff Watson,Matthew Snyder, Mathew Pollard, Yew San Hor, Dmitri N Basov and Guang Bian, “Moiré modulation of lattice strains in PdTe2 quantum Films,” 2D Materials 10, 035005 (2023)

153. Ultrabroadband Terahertz Near-Field Nanospectroscopy with a HgCdTe Detector,

Lukas Wehmeier, Mengkun Liu, Suji Park, Houk Jang, D. N. Basov, Christopher C. Homes, and G. Lawrence Carr, “Ultrabroadband Terahertz Near-Field Nanospectroscopy with a HgCdTe Detector,” ACS Photonics (2023, in press).

152. Evidence for Exciton Crystals in a 2D Semiconductor Heterotrilayer

. Yusong Bai, Yiliu Li, Song Liu, Yinjie Guo, Jordan Pack, Jue Wang, Cory R. Dean, James Hone, and X.-Y. Zhu, “Evidence for Exciton Crystals in a 2D Semiconductor Heterotrilayer,” Nano Letters 23 (2023)

151. Dipole ladders with large Hubbard interaction in a moiré exciton lattice

Heonjoon Park, Jiayi Zhu, Xi Wang, Yingqi Wang, William Holtzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Liang Fu, Ting Cao, Di Xiao, Daniel R. Gamelin, Hongyi Yu, Wang Yao and Xiaodong Xu, “Dipole ladders with large Hubbard interaction in a moiré exciton lattice,” Nature Physics 19, 1286 (2023).

150. Signatures of Fractional Quantum Anomalous Hall States in Twisted MoTe2 Bilayer

Jiaqi Cai, Eric Anderson, Chong Wang, Xiaowei Zhang, Xiaoyu Liu, William Holtzmann, Yinong Zhang, Fengren Fan, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ying Ran, Ting Cao, Liang Fu, Di Xiao, Wang Yao, and Xiaodong Xu, “Signatures of Fractional Quantum Anomalous Hall States in Twisted MoTe2 Bilayer,” Nature 622, 63 (2023)

149. Observation of Fractionally Quantized Anomalous Hall Effect,

Heonjoon Park, Jiaqi Cai, Eric Anderson, Yinong Zhang, Jiayi Zhu, Xiaoyu Liu, Chong Wang, William Holtzmann, Chaowei Hu, Zhaoyu Liu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiun-haw Chu, Ting Cao, Liang Fu, Wang Yao, Cui-Zu Chang, David Cobden, Di Xiao and Xiaodong Xu, “Observation of Fractionally Quantized Anomalous Hall Effect,” Nature 622, 74 (2023)

148. Designing Magnetic Properties in CrSBr through Hydrostatic Pressure and Ligand Substitution

Evan J. Telford, Daniel G. Chica, Michael E. Ziebel, Kaichen Xie, Nicholas S. Manganaro, Chun-Ying Huang, Jordan Cox, Avalon H. Dismukes, Xiaoyang Zhu, James P. S. Walsh, Ting Cao, Cory R. Dean, and Xavier Roy, “Designing Magnetic Properties in CrSBr through Hydrostatic Pressure and Ligand Substitution,” Advanced Physics Research 2, 11 (2023)

147. Exchange Bias between Van Der Waals Materials: Tilted Magnetic States and Field-Free Spin-Orbit-Torque Switching

Thow Min Jerald Cham, Reiley J. Dorrian, Xiyue S. Zhang, Avalon H. Dismukes, Daniel G. Chica, Andrew F. May, Xavier Roy, David A. Muller, Daniel C. Ralph, and Yunqiu Kelly Luo, “Exchange Bias between Van Der Waals Materials: Tilted Magnetic States and Field-Free Spin-Orbit-Torque Switching,” Advanced Materials (2023) arXiv:2306.02129

146. Visualizing moiré ferroelectricity via plasmons and nano-photocurrent in graphene/twisted-WSe2 structures

Shuai Zhang, Yang Liu, Zhiyuan Sun, Xinzhong Chen, Baichang Li, S. L.Moore, Song Liu, Zhiying Wang, S.E. Rossi, Ran Jing, Jordan Fonseca, Birui Yang, Yinming Shao, Chun-Ying Huang, Taketo Handa, Lin Xiong, Matthew Fu, Tsai-Chun Pan, Dorri Halbertal, Xinyi Xu, Wenjun Zheng, P. J. Schuck, A. N. Pasupathy, C. R. Dean, Xiaoyang Zhu, David H. Cobden, Xiaodong Xu, Mengkun Liu, M. M. Fogler, James C. Hone and D. N. Basov, “Visualizing moiré ferroelectricity via plasmons and nano-photocurrent in graphene/twisted-WSe2 structures,” Nature Communications 14, 6200 (2023)

145. Interplay between Local Moment and Itinerant Magnetism in the Layered Metallic Antiferromagnet TaFe1.14Te3

Sae Young Han, Evan J. Telford, Asish K. Kundu, Sylvia J. Bintrim, Simon Turkel, Ren A. Wiscons, Amirali Zangiabadi, Eun-Sang Choi, Tai-De Li, Michael L. Steigerwald, Timothy C. Berkelbach, Abhay N. Pasupathy, Cory R. Dean, Colin Nuckolls, and Xavier Roy, “Interplay between Local Moment and Itinerant Magnetism in the Layered Metallic Antiferromagnet TaFe1.14Te3,” Nano Letters 23, 10449 (2023)

144. Infrared nano-imaging of Dirac magnetoexcitons in graphene

Michael Dapolito, Makoto Tsuneto, Wenjun Zheng, Lukas Wehmeier, Suheng Xu, Xinzhong Chen, Jiacheng Sun, Zengyi Du, Yinming Shao, Ran Jing, Shuai Zhang, Adrien Bercher, Yinan Dong, Dorri Halbertal, Vibhu Ravindran, Zijian Zhou, Mila Petrovic, Adrian Gozar, G. L. Carr, Qiang Li, Alexey B. Kuzmenko, Michael M. Fogler, D. N. Basov, Xu Du and Mengkun Liu, “Infrared nano-imaging of Dirac magnetoexcitons in graphene,” Nature Nanotechnology 18, 1409 (2023)

143. Optical Imaging of Ultrafast Phonon-Polariton Propagation through an Excitonic Sensor

Shan-Wen Cheng, Ding Xu, Haowen Su, James M. Baxter, Luke N. Holtzman, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Katayun Barmak, and Milan Delor, “Optical Imaging of Ultrafast Phonon-Polariton Propagation through an Excitonic Sensor,” Nano Letters 23, 9936 (2023)

142. Phase-resolved terahertz nanoimaging ofWTe2 microcrystals

. Ran Jing, Rocco A. Vitalone, Suheng Xu, Chiu Fan Bowen Lo, Zaiyao Fei, Elliott Runburg, Yinming Shao, Xinzhong Chen, Fabian Mooshammer, Alexander S. Mcleod, Mengkun Liu, Michael M. Fogler, David H. Cobden, Xiaodong Xu, and D. N. Basov, “Phase-resolved terahertz nanoimaging ofWTe2 microcrystals,” Physical Review B 107, 155413 (2023).

141. Domain-Dependent Surface Adhesion in Twisted Few-Layer Graphene: Platform for Moiré-Assisted Chemistry,

Valerie Hsieh, Dorri Halbertal, Nathan R. Finney, Ziyan Zhu, Eli Gerber, Michele Pizzochero, Emine Kucukbenli, Gabriel R. Schleder, Mattia Angeli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eun-Ah Kim, Efthimios Kaxiras, James Hone, Cory R. Dean, and D. N. Basov, “Domain-Dependent Surface Adhesion in Twisted Few-Layer Graphene: Platform for Moiré-Assisted Chemistry,” Nano Letters 23, 3137 (2023)

140. The spontaneous symmetry breaking in Ta2NiSe5 is structural in nature

Edoardo Baldini, Alfred Zong, Dongsung Choib, Changmin Leea, Marios H. Michaelc, Lukas Windgaetter, Igor I. Mazine, Simone Latinid, Doron Azourya, Baiqing Lva, Anshul Kogara, Yifan Sua, Yao Wang, Yangfan Lug, Tomohiro Takayamag, Hidenori Takagig, Andrew J. Millis, Angel Rubio, Eugene Demler, and Nuh Gedik, “The spontaneous symmetry breaking in Ta2NiSe5 is structural in nature,” PNAS 120, e2221688120 (2023)

139. Energy transfer and charge transfer between semiconducting nanocrystals and transition metal dichalcogenide monolayers

Aswin Asaithambi, Nastaran Kazemi Tofighi, Michele Ghini, Nicola Curreli, P. James Schuck and Ilka Kriegel, “Energy transfer and charge transfer between semiconducting nanocrystals and transition metal dichalcogenide monolayers,” Chemical Communications 59, 7717 (2023).

138. Quenched Excitons in WSe2/α-RuCl3 Heterostructures Revealed by Multimessenger Nanoscopy

Aaron J. Sternbach, Rocco A. Vitalone, Sara Shabani, Jin Zhang, Thomas P. Darlington,
Samuel L. Moore, Sang Hoon Chae, Eric Seewald, Xiaodong Xu, Cory R. Dean, Xiaoyang Zhu,
Angel Rubio, James Hone, Abhay N. Pasupathy, P. James Schuck, and D. N. Basov, “Quenched Excitons in WSe2/α-RuCl3 Heterostructures Revealed by Multimessenger Nanoscopy,” Nano Letters 11, 5070 (2023)

137. Indefinite and bidirectional near-infrared nanocrystal photoswitching

Changhwan Lee, Emma Z. Xu, Kevin W. C. Kwock, Ayelet Teitelboim, Yawei Liu, Hye Sun Park, Benedikt Ursprung, Mark E. Ziffer, Yuzuka Karube, Natalie Fardian-Melamed, Cassio C. S. Pedroso, Jongwoo Kim, Stefanie D. Pritz, Sang Hwan Nam, Theobald Lohmueller, Jonathan S. Owen, Peter Ercius, Yung Doug Suh, Bruce E. Cohen, Emory M. Chan and P. James Schuck, “Indefinite and bidirectional near-infrared nanocrystal photoswitching” Nature 618, 951 (2023)

136. Programming Twist Angle and Strain Profiles in 2D Materials

Maëlle Kapfer, Bjarke S. Jessen, Megan E. Eisele, Matthew Fu, Dorte R. Danielsen, Thomas P. Darlington, Samuel L. Moore, Nathan R. Finney, Ariane Marchese, Valerie Hsieh, Paulina Majchrzak, Zhihao Jiang, Deepnarayan Biswas, Pavel Dudin, José Avila, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Søren Ulstrup, Peter Bøggild, P. J. Schuck, Dmitri N. Basov, James Hone, Cory R. Dean “Programming Twist Angle and Strain Profiles in 2D Materials,” Science 381, 677 (2023)

135. Mixed-Dimensional Moiré Systems of Twisted Graphitic Thin Films

Dacen Waters, Ellis Thompson, Esmeralda Arreguin-Martinez, Manato Fujimoto, Yafei Ren, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ting Cao, Di Xiao & Matthew Yankowitz, “Mixed-Dimensional Moiré Systems of Twisted Graphitic Thin Films,” Nature (2023)

134. Direct Nano-Imaging of Light-Matter Interactions in Nanoscale Excitonic Emitters

Kiyoung Jo, Emanuele Marino, Jason Lynch, Zhiqiao Jiang, Natalie Gogotsi, Thomas P. Darlington, Mohammad Soroush, P. James Schuck, Nicholas J. Borys, Christopher B. Murray & Deep Jariwala, “Direct Nano-Imaging of Light-Matter Interactions in Nanoscale Excitonic Emitters,” Nature Communications 14, 2649 (2023)

133. Ambipolar Charge-Transfer Graphene Plasmonic Cavities

Brian S. Y. Kim, Aaron J.Sternbach, Min Sup Choi, Zhiyuan Sun, Francesco L. Ruta, Yinming Shao, Alexander S. McLeod, Lin Xiong, Yinan Dong, Anjaly Rajendran, Song Liu, Ankur Nipane, Sang Hoon Chae, Amirali Zangiabadi, Xiaodong Xu, Andrew J. Millis, P. James Schuck, Cory. R. Dean, James C. Hone, and D.N. Basov, “Ambipolar charge-transfer graphene plasmonic cavities,” Nature Materials 22, 838 (2023)

132. Intercell Moiré Exciton Complexes in Electron Lattices

Xi Wang, Xiaowei Zhang, Jiayi Zhu, Heonjoon Park, Yingqi Wang, Chong Wang, William Holtzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Di Xiao, Ting Cao, and Xiaodong Xu, “Intercell moiré exciton complexes in electron lattices,” Nature Materials 22, 599 (2023)

131. Nano-Infrared Imaging of Metal Insulator Transition in Few-Layer 1T-TaS2

Songtian S. Zhang, Anjaly Rajendran, Sang Hoon Chae, Shuai Zhang, Tsai-Chun Pan,
James C. Hone, Cory R. Dean and D. N. Basov, “Nano-infrared imaging of metal insulator transition in few-layer 1T-TaS2,” Nanophotonics, 14, 2841 (2023)

130. Multilayered Atomic Relaxation in van der Waals Heterostructures

Dorri Halbertal, Lennart Klebl, Valerie Hsieh, Jacob Cook, Stephen Carr, Guang Bian, Cory R. Dean, Dante M. Kennes, and D. N. Basov, “Multilayered Atomic Relaxation in van der Waals Heterostructures,” Physical Review X 13, 011026 (2023)

129. Negative Refraction in Hyperbolic Hetero-Bicrystals

A. J. Sternbach, S. L. Moore, A. Rikhter , S. Zhang, R. Jing, Y. Shao, B. S. Y. Kim, S. Xu, S. Liu, J. H. Edgar, A. Rubio, C. Dean, J. Hone, M. M. Fogler, And D. N. Basov, “Negative Refraction in Hyperbolic Hetero-Bicrystals,” Science 379, 6632 (2023)

128. Towards Two-Dimensional van der Waals Ferroelectrics

Chuanshou Wang, Lu You, David Cobden and Junling Wang, “Towards two-dimensional van der Waals ferroelectrics,” Nature Materials (2023)

127. A Few-Layer Covalent Network of Fullerenes

Elena Meirzadeh, Austin M. Evans, Mehdi Rezaee, Milena Milich, Connor J. Dionne, Thomas P. Darlington, Si Tong Bao, Amymarie K. Bartholomew, Taketo Handa, Daniel J. Rizzo, Ren A. Wiscons, Mahniz Reza, Amirali Zangiabadi, Natalie Fardian-Melamed, Andrew C. Crowther, P. James Schuck, D. N. Basov, Xiaoyang Zhu, Ashutosh Giri, Patrick E. Hopkins, Philip Kim, Michael L. Steigerwald, Jingjing Yang, Colin Nuckolls & Xavier Roy, "A Few-Layer Covalent Network of Fullerenes," Nature 613, 71 (2023)

126. Tunable Interaction Between Excitons and Hybridized Magnons in a Layered Semiconductor

Geoffrey M. Diederich, John Cenker, Yafei Ren, Jordan Fonseca, Daniel G. Chica, Youn Jue Bae, Xiaoyang Zhu, Xavier Roy, Ting Cao, Di Xiao & Xiaodong Xu, “Tunable Interaction Between Excitons and Hybridized Magnons in a Layered Semiconductor,” Nature Nanotechnologies 18, 23 (2022)

125. Second-Order Magnetic Responses in Quantum Magnets: Magnetization Under AC Magnetic Fields

Tatsuya Kaneko, Yuta Murakami, Shintaro Takayoshi, and Andrew J. Millis, “Second-order magnetic responses in quantum magnets: Magnetization under ac magnetic fields,” Phys. Rev. B 105, 195126 (2022)

124. Optical Conductivity of the Two-Dimensional Hubbard Model: Vertex Corrections, Emergent Galilean Invariance, and the Accuracy of the Single-Site Dynamical Mean Field Approximation

Anqi Mu, Zhiyuan Sun, and Andrew J. Millis, “Optical conductivity of the two-dimensional Hubbard model: Vertex corrections, emergent Galilean invariance, and the accuracy of the single-site dynamical mean field approximation,” Phys. Rev. B106, 085142 (2022)

123. Nanoscale View of Engineered Massive Dirac Quasiparticles in Lithographic Superstructures

Alfred J. H. Jones, Lene Gammelgaard, Mikkel O. Sauer, Deepnarayan Biswas, Roland J. Koch,
Chris Jozwiak, Eli Rotenberg, Aaron Bostwick, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cory R. Dean,
Antti-Pekka Jauho, Peter Bøggild, Thomas G. Pedersen, Bjarke S. Jessen, and Søren Ulstrup, “Nanoscale View of Engineered Massive Dirac Quasiparticles in Lithographic Superstructures,” ACS Nano 16, 19354 (2022)

122. Anisotropic Gigahertz Antiferromagnetic Resonances of the Easy-Axis van der Waals Antiferromagnet CrSBr

T. M. J. Cham, S. Karimeddiny, A. H. Dismukes, X. Roy, D. C. Ralph, and Y. K. Luo, "Anisotropic Gigahertz Antiferromagnetic Resonances of the Easy-Axis van der Waals Antiferromagnet CrSBr", Nano Letters 22, 6716 (2022)

121. Unusual Magnetotransport in Twisted Bilayer Graphene

. Joe Finney, Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Connie L. Hsueh, Daniel E. Parker, Matthew Yankowitz, Shaowen Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cory R. Dean, Ashvin Vishwanath, M. A. Kastner, and David Goldhaber-Gordon “Unusual magnetotransport in twisted bilayer graphene”, PNAS 119, e2118482119 (2022).

120. Controllable Emergent Spatial Spin Modulation in Sr2IrO4 by in Situ Shear Strain

S Pandey, H Zhang, J Yang, AF May, J Sanchez, Z Liu, J-H Chu, JW Kim, PJ Ryan, HD Zhou, and J Liu, “Controllable emergent spatial spin modulation in Sr2IrO4 by in situ shear strain”, Phys. Rev. Lett. 129, 027203, (2022).

119. Anomalous Hall Effect at Half Filling in Twisted Bilayer Graphene

Chun-Chih Tseng, Xuetao Ma, Zhaoyu Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jiun-Haw Chu, and Matthew Yankowitz, “Anomalous Hall effect at half filling in twisted bilayer graphene”, Nature Physics 18,1038 (2022)

118. Topological Current Divider in a Chern Insulator Junction

Dmitry Ovchinnikov, Jiaqi Cai, Zhong Lin, Zaiyao Fei, Zhaoyu Liu, Yong-Tao Cui, David H Cobden, Jiun-Haw Chu, Cui-Zu Chang, Di Xiao, Jiaqiang Yan, and Xiaodong Xu, “Topological current divider in a Chern insulator junction”, Nature communications 13, 5967 (2022)

117. Unconventional Non-Local Relaxation Dynamics in a Twisted Trilayer Graphene Moiré Superlattice

Dorri Halbertal, Simon Turkel, Christopher J. Ciccarino, Jonas B. Hauck, Nathan Finney, Valerie Hsieh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory Dean, Prineha Narang, Abhay N. Pasupathy, Dante M. Kennes & D. N. Basov, “Unconventional Non-Local Relaxation Dynamics in a Twisted Trilayer Graphene Moiré Superlattice,” Nature Communications 13, 7587 (2022)

116. Machine Learning for Optical Scanning Probe Nanoscopy

Xinzhong Chen, Suheng Xu, Sara Shabani, Yueqi Zhao, Matthew Fu, Andrew J. Millis, Michael M. Fogler, Abhay N. Pasupathy, Mengkun Liu, D. N. Basov, “Machine Learning for Optical Scanning Probe Nanoscopy,” Advanced Materials 2022, 2109171 (2022)

115. Trigonal Symmetry Breaking and its Electronic Effects in the Two-Dimensional Dihalides MX2 and Trihalides MX3

Alexandru B. Georgescu, Andrew J. Millis, and James M. Rondinelli, “Trigonal symmetry breaking and its electronic effects in the two-dimensional dihalides MX2 and trihalides MX3,” Physical Review B 105, 245153 (2022)

114. Low-energy Interband Transition in the Infrared Response of the Correlated Metal SrVO3 in the Ultraclean Limit

Gihyeon Ahn, M. Zingl, S. J. Noh, M. Brahlek, Joseph D. Roth, Roman Engel-Herbert, A. J. Millis, and S. J. Moon, “Low-energy interband transition in the infrared response of the correlated metal SrVO3 in the ultraclean limit,” Physical Review B 106 085133 (2022)

113. Unveiling the Underlying Interactions in Ta2NiSe5 from Photoinduced Lifetime Change

Denis Golež, Sydney K. Y. Dufresne, Min-Jae Kim, Fabio Boschini, Hao Chu, Yuta Murakami,
Giorgio Levy, Arthur K. Mills, Sergey Zhdanovich, Masahiko Isobe, Hidenori Takagi, Stefan Kaiser,
Philipp Werner, David J. Jones, Antoine Georges, Andrea Damascelli, and Andrew J. Millis “Unveiling the underlying interactions in Ta2NiSe5 from photoinduced lifetime change,” Physical Review B 106, L121106 (2022)

112. Infrared Plasmons Propagate Through a Hyperbolic Nodal Metal

Yinming Shao, Aaron J. Sternbach, Brian S. Y. Kim, Andrey A. Rikhter, Xinyi Xu, Umberto De Giovannini, Ran Jing, Sang Hoon Chae, Zhiyuan Sun, Seng Huat Lee, Yanglin Zhu, Zhiqiang Mao, James C. Hone, Raquel Queiroz, Andrew J. Millis, P. James Schuck, Angel Rubio, Michael M. Fogler, and Dmitri N. Basov, "Infrared Plasmons Propagate Through a Hyperbolic Nodal Metal," Science Advances 8, 43 (2022)

111. Gate-Tunable Proximity Effects in Graphene on Layered Magnetic Insulators

Chun-Chih Tseng, Tiancheng Song, Qianni Jiang, Zhong Lin, Chong Wang, Jaehyun Suh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael A. McGuire, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, David H. Cobden, Xiaodong Xu, and Matthew Yankowitz, "Gate-Tunable Proximity Effects in Graphene on Layered Magnetic Insulators," Nano Letters 22, 8495 (2022)

110. Exciton-Coupled Coherent Magnons in a 2D Semiconductor

Youn Jue Bae, Jue Wang, Allen Scheie, Junwen Xu, Daniel G. Chica, Geoffrey M. Diederich, John Cenker, Michael E. Ziebel, Yusong Bai, Haowen Ren, Cory R. Dean, Milan Delor, Xiaodong Xu, Xavier Roy, Andrew D. Kent & Xiaoyang Zhu, “Exciton-Coupled Coherent Magnons in a 2D Semiconductor,” Nature 609, 282 (2022)

109. Towards Compact Phase-Matched and Waveguided Nonlinear Optics in Atomically Layered Semiconductors

Xinyi Xu, Chiara Trovatello, Fabian Mooshammer, Yinming Shao, Shuai Zhang, Kaiyuan Yao, D. N. Basov, Giulio Cerullo, and P. James Schuck, “Towards Compact Phase-Matched and Waveguided Nonlinear Optics in Atomically Layered Semiconductors,” Nature Photonics 16, 698 (2022)

108. Surface Plasmons Induce Topological Transition in Graphene/α-MoO3 Heterostructures

Francesco L. Ruta, Brian S. Y. Kim, Zhiyuan Sun, Daniel J. Rizzo, Alexander S. McLeod, Anjaly Rajendran, Song Liu, Andrew J. Millis, James C. Hone, and D. N. Basov, “Surface Plasmons Induce Topological Transition in Graphene/α-MoO3 Heterostructures,” Nature Communications 13,3719

107. Dicke Superradiance in Ordered Lattices: Dimensionality Matters

Eric Sierra, Stuart J. Masson, and Ana Asenjo-Garcia, “Dicke Superradiance in Ordered Lattices: Dimensionality Matters,” Physical Review Research 4, 023207 (2022)

106. Spin Waves and Magnetic Exchange Hamiltonian in CrSBr

Allen Scheie, Michael Ziebel, Daniel G. Chica, Youn June Bae, Xiaoping Wang, Alexander I. Kolesnikov, Xiaoyang Zhu, Xavier Roy, “Spin Waves and Magnetic Exchange Hamiltonian in CrSBr,” Advanced Science 9, 25 (2022)

105. Spin Injection by Spin–Charge Coupling in Proximity Induced Magnetic Graphene

Alexey A Kaverzin, Talieh S Ghiasi, Avalon H Dismukes, Xavier Roy, and Bart J van Wees, “Spin Injection by Spin–Charge Coupling in Proximity Induced Magnetic Graphene,” 2D Materials 9, 4 (2022)

104. Nonequilibrium Phase Transition in a Driven-Dissipative Quantum Antiferromagnet

Mona H. Kalthoff, Dante M. Kennes, Andrew J. Millis, and Michael A. Sentef, “Nonequilibrium Phase Transition in a Driven-Dissipative Quantum Antiferromagnet,” Phys. Rev. Research 4, 023115 (2022)

103. Coupling Between Magnetic Order and Charge Transport in a Two-Dimensional Magnetic Semiconductor

Evan J. Telford, Avalon H. Dismukes, Raymond L. Dudley, Ren A. Wiscons, Kihong Lee, Daniel G. Chica, Michael E. Ziebel, Myung-Geun Han, Jessica Yu, Sara Shabani, Allen Scheie, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Di Xiao, Yimei Zhu, Abhay N. Pasupathy, Colin Nuckolls, Xiaoyang Zhu, Cory R. Dean & Xavier Roy, “Coupling Between Magnetic Order and Charge Transport in a Two-Dimensional Magnetic Semiconductor,” Nature Materials 21, 754 (2022)

102. Visualizing Atomically-Layered Magnetism in CrSBr

Daniel J. Rizzo, Alexander S. McLeod, Caitlin Carnahan, Evan J. Telford, Avalon H. Dismukes, Ren A. Wiscons, Yinan Dong, Colin Nuckolls, Cory R. Dean, Abhay N. Pasupathy, Xavier Roy, Di Xiao, D.N. Basov, “Visualizing Atomically-Layered Magnetism in CrSBr,” Adv. Mater. 34, 2201000 (2022)

101. The Magnetic Genome of Two-Dimensional van der Waals Materials

Qing Hua Wang, Amilcar Bedoya-Pinto, Mark Blei, Avalon H. Dismukes, Assaf Hamo, Sarah Jenkins, Maciej Koperski, Yu Liu, Qi-Chao Sun, Evan J. Telford, Hyun Ho Kim, Mathias Augustin, Uri Vool, Jia-Xin Yin, Lu Hua Li, Alexey Falin, Cory R. Dean, Fèlix Casanova, Richard F. L. Evans, Mairbek Chshiev, Artem Mishchenko, Cedomir Petrovic, Rui He, Liuyan Zhao, Adam W. Tsen, Brian D. Gerardot, Mauro Brotons-Gisbert, Zurab Guguchia, Xavier Roy, Sefaattin Tongay, Ziwei Wang, M. Zahid Hasan, Joerg Wrachtrup, Amir Yacoby, Albert Fert, Stuart Parkin, Kostya S. Novoselov, Pengcheng Dai, Luis Balicas, and Elton J. G. Santos, "The Magnetic Genome of Two-Dimensional van der Waals Materials," Acs Nano 16, 5 (2022)

100. Nanometer-Scale Lateral p–n Junctions in Graphene/α-RuCl3 Heterostructures

Daniel J. Rizzo, Sara Shabani, Bjarke S. Jessen, Jin Zhang, Alexander S. McLeod, Carmen Rubio-Verdú, Francesco L. Ruta, Matthew Cothrine, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Stephen E. Nagler, Angel Rubio*, James C. Hone, Cory R. Dean, Abhay N. Pasupathy, and D. N. Basov, "Nanometer-Scale Lateral p–n Junctions in Graphene/α-RuCl3 Heterostructures," Nano Lett. 22, 5 (2022)

99. Chemical crystallography by serial femtosecond X-ray diffraction

Elyse A. Schriber, Daniel W. Paley, Robert Bolotovsky, Daniel J. Rosenberg, Raymond G. Sierra, Andrew Aquila, Derek Mendez, Frédéric Poitevin, Johannes P. Blaschke, Asmit Bhowmick, Ryan P. Kelly, Mark Hunter, Brandon Hayes, Derek C. Popple, Matthew Yeung, Carina Pareja-Rivera, Stella Lisova, Kensuke Tono, Michihiro Sugahara, Shigeki Owada, Tevye Kuykendall, Kaiyuan Yao, P. James Schuck, Diego Solis-Ibarra, Nicholas K. Sauter, Aaron S. Brewster and J. Nathan Hohman, “Chemical crystallography by serial femtosecond X-ray diffraction,” Nature 601, 20 (2022)

98. Exploring nonequilibrium phases of photo-doped Mott insulators with generalized Gibbs ensembles

Yuta Murakami, Shintaro Takayoshi, Tatsuya Kaneko, Zhiyuan Sun, Denis Golež,
Andrew J. Millis and Philipp Werner, “Exploring nonequilibrium phases of photo-doped Mott insulators with generalized Gibbs ensembles,” Nature Communications Physics 5, 23 (2022)

97. Twistons in a Sea of Magic

Simon Turkel, Joshua Swann, Ziyan Zhu, Maine Christos, K. Watanabe, T. Taniguchi, Subir Sachdev, Mathias S. Scheurer, Efthimios Kaxiras, Cory R. Dean, and Abhay N. Pasupathy, “Twistons in a Sea of Magic,” arXiv:2109.12631v1, Science 376, 193 (2022)

96. Nanoscale Optical Imaging of 2D Semiconductor Stacking Orders by Exciton-Enhanced Second Harmonic Generation

Kaiyuan Yao, Shuai Zhang, Emanuil Yanev, Kathleen McCreary, Hsun-Jen Chuang,
Matthew R. Rosenberger, Thomas Darlington, Andrey Krayev, Berend T. Jonker,James C. Hone, D.N. Basov, and P. James Schuck, “Nanoscale Optical Imaging of 2D Semiconductor Stacking Orders by Exciton-Enhanced Second Harmonic Generation,” Advanced Optical Materials 2200085 (2022)

95. In-Plane Anisotropy in Biaxial ReS2 Crystals Probed by Nano-Optical Imaging of Waveguide Modes

Fabian Mooshammer, Sanghoon Chae, Shuai Zhang, Yinming Shao, Siyuan Qiu, Anjaly Rajendran, Aaron J. Sternbach, Daniel J. Rizzo, Xiaoyang Zhu, P. James Schuck, James C. Hone, and D. N. Basov, “In-Plane Anisotropy in Biaxial ReS2 Crystals Probed by Nano-Optical Imaging of Waveguide Modes,” ACS Photonics 9, 443 (2022)

94. Electric control of a canted-antiferromagnetic Chern insulator,

Jiaqi Cai, Dmitry Ovchinnikov, Zaiyao Fei, Minhao He, Tiancheng Song, Zhong Lin,
Chong Wang, David Cobden, Jiun-Haw Chu, Yong-Tao Cui, Cui-Zu Chang, Di Xiao,
Jiaqiang Yan and Xiaodong Xu, “Electric control of a canted-antiferromagnetic Chern insulator,” Nature Communications 12, 1668 (2022)

93. Reversible strain-induced magnetic phase transition in a van der Waals magnet

J. Cenker, S. Sivakumar, K. Xie, A. Miller, P. Thijssen Z. Liu, A. Dismukes, J. Fonseca, E. Anderson, X. Zhu, X. Roy, D. Xiao, J. Chu, T. Cao, and X. Xu, “Reversible strain-induced magnetic phase transition in a van der Waals magnet,” Nature Nanotechnology 17, 256 (2022)

92. Light-Induced Ferromagnetism in Moiré Superlattices

Xi Wang, Chengxin Xiao, Heonjoon Park, Jiayi Zhu, Chong Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Di Xiao, Daniel R. Gamelin, Wang Yao and Xiaodong Xu, “Light-Induced Ferromagnetism in Moiré Superlattices,” arXiv:2203.07161, Nature 604, 468 (2022)

91. Moiré nematic phase in twisted double bilayer graphene

Carmen Rubio-Verdú, Simon Turkel, Yuan Song, Lennart Klebl, Rhine Samajdar, Mathias S. Scheurer, Jörn W. F. Venderbos, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Héctor Ochoa, Lede Xian, Dante M. Kennes, Rafael M. Fernandes, Ángel Rubio and Abhay N. Pasupathy, “Moiré nematic phase in twisted double bilayer graphene,” Nature Physics 18, 196 (2022)

90. Evidence for equilibrium exciton condensation in monolayer WTe2

Bosong Sun, Wenjin Zhao, Tauno Palomaki, Zaiyao Fei, Elliott Runburg, Paul Malinowski, Xiong Huang, John Cenker, Yong-Tao Cui, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu, S. Samaneh Ataei, Daniele Varsano, Maurizia Palummo, Elisa Molinari, Massimo Rontani and David H. Cobden, “Evidence for equilibrium exciton condensation in monolayer WTe2,” Nature Physics 18, 94 (2022)

89. Extracting the Strain Matrix and Twist Angle from the Moiré Superlattice in van der Waals Heterostructures

Dorri Halbertal, Sara Shabani, Abhay N. Passupathy, and D. N. Basov, “Extracting the Strain Matrix and Twist Angle from the Moiré Superlattice in van der Waals Heterostructures,” ACS Nano 16, 1471 (2022)

88. Nano-spectroscopy of excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides

Shuai Zhang, Baichang Li, Xinzhong Chen, Francesco L. Ruta, Yinming Shao,
Aaron J. Sternbach, A. S. McLeod, Zhiyuan Sun, Lin Xiong, S. L. Moore, Xinyi Xu, Wenjing Wu, Sara Shabani, Lin Zhou, Zhiying Wang, Fabian Mooshammer, Essance Ray, Nathan Wilson, P. J. Schuck, C. R. Dean, A. N. Pasupathy, Michal Lipson, Xiaodong Xu, Xiaoyang Zhu, A. J. Millis, Mengkun Liu, James C. Hone and D. N. Basov, “Nano-spectroscopy of excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides,” Nature communications 542, 13 (2022)

87. Field-Dependent Band Structure Measurements in Two-Dimensional Heterostructures

Paul V. Nguyen, Natalie C. Teutsch, Nathan P. Wilson, Joshua Kahn, Xue Xia, Abigail J. Graham,Viktor Kandyba, Alexei Barinov, Xiaodong Xu, David H. Cobden, and Neil R. Wilson, “Field-Dependent Band Structure Measurements in Two-Dimensional Heterostructures,” Nano Letters 21, 10532 (2021)

86. Chiral Phonons in Moiré Superlattices

Nishchay Suri, Chong Wang, Yinhan Zhang, and Di Xiao, “Chiral Phonons in Moiré Superlattices,” Nano Letters 23, 10026 (2021)

85. Determination of the Spin Axis in Quantum Spin Hall Insulator Candidate Monolayer WTe2

Wenjin Zhao, Elliott Runburg, Zaiyao Fei, Joshua Mutch, Paul Malinowski, Bosong Sun, Xiong Huang, Dmytro Pesin, Yong-Tao Cui, Xiaodong Xu, Jiun-Haw Chu, and David H. Cobden, “Determination of the Spin Axis in Quantum Spin Hall Insulator Candidate Monolayer WTe2,” Physical Review X 11, 041034 (2021)

84. Spin-orbit–coupled exciton-polariton condensates in lead halide perovskites

Michael S. Spencer, Yongping Fu1, Andrew P. Schlaus, Doyk Hwang, Yanan Dai, Matthew D. Smith, Daniel R. Gamelin, and X.-Y. Zhu, “Spin-orbit–coupled exciton-polariton condensates in lead halide perovskites,” Science Advances 7, eabj7667 (2021)

83. Polaritonic Vortices with a Half-Integer Charge

Lin Xiong, Yutao Li, Dorri Halbertal, Michael Sammon, Zhiyuan Sun, Song Liu, James H. Edgar,Tony Low, Michael M. Fogler, Cory R. Dean, Andrew J. Millis, and D. N. Basov, “Polaritonic Vortices with a Half-Integer Charge,” Nano Letters 21, 9256 (2021)

82. Nonlinear nanoelectrodynamics of a Weyl metal

Yinming Shao, Ran Jing, Sang Hoon Chae, Chong Wang, Zhiyuan Sun, Eve Emmanouilidou, Suheng Xu, Dorri Halbertal, Baichang Lib, Anjaly Rajendranf, Francesco L. Ruta, Lin Xiong, Yinan Dong, Alexander S. McLeod, Sai S. Sunku, James C. Hone, Joel Moore, Joe Orenstein, James G. Analytish Andrew J. Millis, Ni Nid, Di Xiao, and D. N. Basov, “Nonlinear nanoelectrodynamics of a Weyl metal,” PNAS 118, e2116366118 (2021)

81. Terahertz response of monolayer and few-layer WTe2 at the nanoscale

R. Jing, Y. Shao, Z. Fei, C.F.B. Lo, R.A. Vitalone, F.L. Ruta, J. Staunton, W.J-C. Zheng, A.S. McLeod, Z. Sun, B. Jiang, X. Chen M.M. Fogler, A.J. Millis, M. Liu, D.H. Cobden, X. Xu, and D.N. Basov, “Terahertz response of monolayer and few-layer WTe2 at the nanoscale,” Nature Communications 12, 5597 (2021)

80. Unraveling Strain Gradient Induced Electromechanical Coupling in Twisted Double Bilayer Graphene Moiré Superlattices

Yuhao Li, Xiao Wang, Deqi Tang, Xi Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Daniel R. Gamelin, David H. Cobden, Matthew Yankowitz, Xiaodong Xu and Jiangyu Li, “Unraveling Strain Gradient Induced Electromechanical Coupling in Twisted Double Bilayer Graphene Moiré Superlattices,” Advanced Materials (2021)

79. Surface-Sensitive Photon Avalanche Behavior Revealed by Single-Avalanching-Nanoparticle Imaging

K.W.C. Kwock, C. Lee, A. Teitelboim, Y. Liu, K. Yao, S.B. Alam, B.E. Cohen, E.M. Chan and P.J. Schuck, “Surface-Sensitive Photon Avalanche Behavior Revealed by Single-Avalanching-Nanoparticle Imaging,” J. Phys. Chem 125, 23976 (2021)

78. Polaritonic Vortices with a Half-Integer Charge

L. Xiong, Y. Li, D. Halbertal, M. Sammon, Z. Sun, S. Liu, J.H. Edgar, T. Low, M.M. Fogler, C.R. Dean, A.J. Millis and D.N. Basov, “Polaritonic Vortices with a Half-Integer Charge,” Nano Letters 21, 9256 (2021)

77. Magnetism and Its Structural Coupling Effects in 2D Ising Ferromagnetic Insulator VI3

Zhong Lin, Bevin Huang, Kyle Hwangbo, Qianni Jiang, Qi Zhang, Zhaoyu Liu, Zaiyao Fei, Hongyan Lv, Andrew Millis, Michael McGuire, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, and Xiaodong Xu, “Magnetism and Its Structural Coupling Effects in 2D Ising Ferromagnetic Insulator VI3” Nano Letters 21, 9180 (2021)

76. Interlayer electronic coupling on demand in a 2D magnetic semiconductor,

Nathan P. Wilson, Kihong Lee, John Cenker, Kaichen Xie, Avalon H. Dismukes, Evan J. Telford, Jordan Fonseca, Shivesh Sivakumar, Cory Dean, Ting Cao, Xavier Roy, Xiaodong Xu and Xiaoyang Zhu, “Interlayer electronic coupling on demand in a 2D magnetic semiconductor,” Nature Materials 20, 1657 (2021)

75. Quantum criticality in twisted transition metal dichalcogenides

Augusto Ghiotto, En-Min Shih, Giancarlo S. S. G. Pereira, Daniel A. Rhodes, Bumho Kim, Jiawei Zang, Andrew J. Millis, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Lei Wang, Cory R. Dean and Abhay N. Pasupathy, “Quantum criticality in twisted transition metal dichalcogenides” Nature 597, 345 (2021)

74. Moiré trions in MoSe2/WSe2 heterobilayers

Xi Wang, Jiayi Zhu, Kyle L. Seyler, Pasqual Rivera, Huiyuan Zheng, Yingqi Wang, Minhao He, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Daniel R. Gamelin, Wang Yao and Xiaodong Xu “Moiré trions in MoSe2/WSe2 heterobilayers” Nature Nanotechnlogy (2021)

73. Deep moiré potentials in twisted transition metal dichalcogenide bilayers

A. Shabani, D. Halbertal, W. Wu, M. Chen, S. Liu, J. Hone, W. Yao, D.N. Basov, X. Zhu, and A.N. Pasupathy, “Deep moiré potentials in twisted transition metal dichalcogenide bilayers,” Nature Physics 17, 720 (2021)

72. Strongly Quantum-Confined Blue-Emitting Excitons in Chemically Configurable Multiquantum Wells

Kaiyuan Yao, Mary S. Collins, Kara M. Nell, Edward S. Barnard, Nicholas J. Borys, Tevye Kuykendall, J. Nathan Hohman, and P. James Schuck, “Strongly Quantum-Confined Blue-Emitting Excitons in Chemically Configurable Multiquantum Wells” ACS Nano 15, 4085 (2021)

71. Magnetic Order and Symmetry in the 2D Semiconductor CrSBr

Kihong Lee, Avalon H. Dismukes, Evan J. Telford, Ren A. Wiscons, Jue Wang, Xiaodong Xu, Colin Nuckolls, Cory R. Dean, Xavier Roy, and Xiaoyang Zhu, “Magnetic Order and Symmetry in the 2D Semiconductor CrSBr,” Nano Letters 21, 3511 (2021)

70. Electrical and thermal generation of spin currents by magnetic bilayer graphene

Talieh S. Ghiasi, Alexey A. Kaverzin, Avalon H. Dismukes, Dennis K. de Wal, Xavier Roy and Bart J. van Wees, “Electrical and thermal generation of spin currents by magnetic bilayer graphene,” Nature Nanotechnology 16, 768 (2021).

69. Fizeau drag in graphene plasmonics

Y. Dong, L. Xiong, I.Y. Phinney, Z. Sun, R. Jing, A.S. McLeod, S. Zhang, S. Liu, F.L. Ruta, H. Gao, Z. Dong, R. Pan, J.H. Edgar, P. Jarillo-Herrero, L.S. Levitov, A.J. Millis, M.M. Fogler, D.A. Bandurin, and D.N. Basov, “Fizeau drag in graphene plasmonics,” Nature 594, 513 (2021)

68. LongLived Phonon Polaritons in Hyperbolic Materials

Guangxin Ni, Alexander S. McLeod, Zhiyuan Sun, Joseph R. Matson, Chiu Fan Bowen Lo, Daniel A. Rhodes, Francesco L. Ruta, Samuel L. Moore, Rocco A. Vitalone, Ramon Cusco, Luis Artús, Lin Xiong, Cory R.Dean, James C. Hone, Andrew J. Millis, Michael M. Fogler, James H. Edgar, Joshua D. Caldwell, and D. N. Basov, “LongLived Phonon Polaritons in Hyperbolic Materials,” Nano Letters 5767 (2021).

67. Quantum oscillations in the field-induced ferromagnetic state of MnBi2−xSbxTe4

Qianni Jiang, Chong Wang, Paul Malinowski, Zhaoyu Liu, Yue Shi, Zhong Lin, Zaiyao Fei, Tiancheng Song, David Graf, Shalinee Chikara, Xiaodong Xu, Jiaqiang Yan, Di Xiao, and Jiun-Haw Chu, “Quantum oscillations in the field-induced ferromagnetic state of MnBi2−xSbxTe4” Physical Review B 103, 205111 (2021).

66. Programmable Bloch polaritons in graphene

Lin Xiong, Yutao Li, Minwoo Jung, Carlos Forsythe, Shuai Zhang, Alexander S. McLeod, Yinan Dong, Song Liu, Frank L. Ruta, Casey Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael M. Fogler, James H. Edgar, Gennady Shvets, Cory R. Dean, D. N. Basov, “Programmable Bloch polaritons in graphene,” Science Advances 7, eabe8087 (2021)

65. Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4

Dmitry Ovchinnikov, Xiong Huang, Zhong Lin, Zaiyao Fei, Jiaqi Cai, Tiancheng Song, Minhao He, Qianni Jiang, Chong Wang, Hao Li, Yayu Wang, Yang Wu, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Jiaqiang Yan, Cui-Zu Chang, Yong-Tao Cui, and Xiaodong Xu, “Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4”, Nano Letters 21, 2544 (2021).

64. Polytypism, Anisotropic Transport, and Weyl Nodes in the van der Waals Metal TaFeTe4,

R.A. Wiscons, Y. Cho, S.Y. Han, A.H. Dismukes, E. Meirzadeh, C. Nuckolls, T.C. Berkelbach and X. Roy, “Polytypism, Anisotropic Transport, and Weyl Nodes in the van der Waals Metal TaFeTe4,” J. Am. Chem. Soc. 109, 143 (2021).

63. Nature of Symmetry Breaking at the Excitonic Insulator Transition: Ta2NiSe5,”

Giacomo Mazza,Malte Rösner, Lukas Windgätter, Simone Latini, Hannes Hübener, Andrew J. Millis, Angel Rubio, and Antoine Georges, “Nature of Symmetry Breaking at the Excitonic Insulator Transition: Ta2NiSe5,” Physical Review Letters 124, 197601 (2020).

62. Guided Mid-IR and Near-IR Light within a Hybrid Hyperbolic-Material/Silicon Waveguide Heterostructure

Mingze He, Sami I. Halimi, Thomas G. Folland, Sai S. Sunku, Song Liu, James H. Edgar, D. N. Basov, Sharon M. Weiss, and Joshua D. Caldwell, “Guided Mid-IR and Near-IR Light within a Hybrid Hyperbolic-Material/Silicon Waveguide Heterostructure,” Advanced Materials 2004305 (2021)

61. Moiré heterostructures as a condensed-matter quantum simulator,

D.M. Kennes, M. Claassen, L. Xian, A. Georges, A. Rubio, A.J. Millis, J. Hone, C. Dean, D.N. Basov, A.N. Pasupathy, and A. Rubio, “Moiré heterostructures as a condensed-matter quantum simulator,” Nature Physics 17, 155 (2021).

60. Dual-Gated Graphene Devices for Near-Field Nano-imaging,

Sai S. Sunku, Dorri Halbertal, Rebecca Engelke, Hyobin Yoo, Nathan R. Finney, Nicola Curreli, Guangxin Ni, Cheng Tan, Alexander S. McLeod, Chiu Fan Bowen Lo, Cory R. Dean, James C. Hone, Philip Kim, and D. N. Basov, “Dual-Gated Graphene Devices for Near-Field Nano-imaging,” Nano Letters 21, 1688 (2021).

59. Enhanced tunable second harmonic generation from twistable interfaces and vertical superlattices in boron nitride homostructures

Kaiyuan Yao, Nathan R. Finney, Jin Zhang, Samuel L. Moore, Lede Xian, Nicolas Tancogne-Dejean, Fang Liu, Jenny Ardelean, Xinyi Xu, Dorri Halbertal, K. Watanabe, T. Taniguchi, Hector Ochoa, Ana Asenjo-Garcia, Xiaoyang Zhu, D. N. Basov, Angel Rubio, Cory R. Dean, James Hone, and P. James Schuck, “Enhanced tunable second harmonic generation from twistable interfaces and vertical superlattices in boron nitride homostructures,” Science Advances 7, eabe8691 (2021).

58. Hyperbolic enhancement of photocurrent patterns in minimally twisted bilayer graphene

S. S. Sunku, D. Halbertal, T. Stauber, S. Chen, A. S. McLeod, A. Rikhter, M. E. Berkowitz, C. F. B. Lo, D. E. Gonzalez-Acevedo, J. C. Hone, C. R. Dean, M. M. Fogler and D. N. Basov, “Hyperbolic enhancement of photocurrent patterns in minimally twisted bilayer graphene,”
Nature Communications 12, 1641 (2021).

57. Moiréless correlations in ABCA graphene

Alexander Kerelsky, Carmen Rubio-Verdú, Lede Xian, Dante M. Kennes, Dorri Halbertal, Nathan Finney, Larry Song, Simon Turkel, Lei Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory Dean, Dmitri N. Basov, Angel Rubio and Abhay N. Pasupathy, “Moiréless correlations in ABCA graphene,” PNAS 118, 4 e2017366118 (2020).

56. Programmable hyperbolic polaritons in van der Waals semiconductors

A. J. Sternbach, S. H. Chae, S. Latini, A. A. Rikhter, Y. Shao, B. Li, D. Rhodes, B. Kim, P. J. Schuck, X. Xu, X.-Y. Zhu, R. D. Averitt, J. Hone, M. M. Fogler, A. Rubio, and D. N. Basov, “Programmable hyperbolic polaritons in van der Waals semiconductors,” Science 2021.

55. Moiré metrology of energy landscapes in van der Waals heterostructures,”

Dorri Halbertal, Nathan R. Finney, Sai S. Sunku, Alexander Kerelsky, Carmen Rubio-Verdú, Sara Shabani, Lede Xian, Shaowen Chen, Charles Zhang, Lei Wang, Derick Gonzalez-Acevedo, Alexander S. McLeod, Daniel Rhodes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras, Cory R. Dean, James C. Hone, Abhay N. Pasupathy, Dante M. Kennes, Angel Rubio and D.N. Basov, “Moiré metrology of energy landscapes in van der Waals heterostructures,” Nature Communications 12, 242 (2021)

54. Giant nonlinear optical responses from photon-avalanching nanoparticles

Changhwan Lee, Emma Z. Xu, Yawei Liu, Ayelet Teitelboim, Kaiyuan Yao, Angel Fernandez-Bravo, Agata M. Kotulska, Sang Hwan Nam, Yung Doug Suh, Artur Bednarkiewics, Bruce E. Cohen, Emory M. Chan and P. James Schuck, “Giant nonlinear optical responses from photon-avalanching nanoparticles,” Nature 589, 230 (2021)

53. Topological Charge Pumping in Excitonic Insulators

Zhiyuan Sun 1 and Andrew J. Millis, “Topological Charge Pumping in Excitonic Insulators,” Physical Review Letters 126, 027601 (2021)

52. Broadband optical parametric amplification by two-dimensional semiconductors

Chiara Trovatello, Andrea Marini, Xinyi Xu, Changhwan Lee, Fang Liu, Nicola Curreli, Cristian Manzoni, Stefano Dal Conte, Kaiyuan Yao, Alessandro Ciattoni, James Hone, Xiaoyang Zhu, P. James Schuck, and Giulio Cerullo, “Broadband optical parametric amplification by two-dimensional semiconductors,” arXiv:1912.10466v1 Nature Photonics 15, 6 (2021)

51. Polariton Panorama

D. N. Basov, Ana Asenjo-Garcia, P. James Schuck, Xiaoyang Zhu and Angel Rubio, “Polariton panorama,” Nanophotonics 10, 549 (2021)

50. Thermodynamics of energy magnetization

Yinhan Zhang, Yang Gao, and Di Xiao, “Thermodynamics of energy magnetization,” Physical Review B 102, 235161 (2020).

49. Charge-Transfer Plasmon Polaritons at Graphene/α-RuCl3 Interfaces

Daniel J. Rizzo, Bjarke S. Jessen, Zhiyuan Sun, Francesco L. Ruta, Jin Zhang, Jia-Qiang Yan, Lede Xian, Alexander S. McLeod, Michael E. Berkowitz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stephen E. Nagler, David G. Mandrus, Angel Rubio, Michael M. Fogler, Andrew J. Millis, James C. Hone, Cory R. Dean, and D. N. Basov, “Charge-Transfer Plasmon Polaritons at Graphene/α-RuCl3 Interfaces,” Nano Letters 20, 8438 (2020).

48. Many-Body Signatures of Collective Decay in Atomic Chains

Stuart J. Masson, Igor Ferrier-Barbut, Luis A. Orozco, Antoine Browaeys, and Ana Asenjo-Garcia, “Many-Body Signatures of Collective Decay in Atomic Chains,” Physical Review Letters 125, 263601 (2020).

47. Atomic-waveguide quantum electrodynamics

Stuart J. Masson and Ana Asenjo-Garcia, “Atomic-waveguide quantum electrodynamics,” Physical Review Research 2, 043213 (2020).

46. The ultrafast onset of exciton formation in 2D semiconductors

Chiara Trovatello, Florian Katsch, Nicholas J. Borys, Malte Selig, Kaiyuan Yao, Rocio Borrego-Varillas, Francesco Scotognella, Ilka Kriegel, Aiming Yan, Alex Zettl, P. James Schuck, Andreas Knorr, Giulio Cerullo and Stefano Dal Conte, “The ultrafast onset of exciton formation in 2D semiconductors,” Nature Communications 11,5277 (2020)

45. Electrically tunable correlated and topological states in twisted monolayer–bilayer graphene

Shaowen Chen, Minhao He, Ya-Hui Zhang, Valerie Hsieh, Zaiyao Fei, K. Watanabe, T. Taniguchi, David H. Cobden, Xiaodong Xu, Cory R. Dean and Matthew Yankowitz, “Electrically tunable correlated and topological states in twisted monolayer–bilayer graphene,” Nature Physics 3, 7 (2020).

44. Layered Antiferromagnetism Induces Large Negative Magnetoresistance in the van der Waals Semiconductor CrSBr

Evan J. Telford, Avalon H. Dismukes, Kihong Lee, Minghao Cheng, Andrew Wieteska, Amymarie K. Bartholomew, Yu-Sheng Chen, Xiaodong Xu, Abhay N. Pasupathy, Xiaoyang Zhu, Cory R. Dean, and Xavier Roy, “Layered Antiferromagnetism Induces Large Negative Magnetoresistance in the van der Waals Semiconductor CrSBr," Advanced Materials 32, 2003240 (2020).

43. Flat Bands and Chiral Optical Response of Moir’e Insulators

H. Ochoa and A. Asenjo-Garcia, “Flat Bands and Chiral Optical Response of Moir´e Insulators,” Physical Review Letters 125, 037402 (2020).

42. Facile and quantitative estimation of strain in nanobubbles with arbitrary symmetry in 2D semiconductors verified using hyperspectral nano-optical imaging

Thomas P. Darlington, Andrey Krayev, Vishal Venkatesh, Ravindra Saxena, Jeffrey W. Kysar, Nicholas J. Borys, Deep Jariwala, and P. James Schuck, “Facile and quantitative estimation of strain in nanobubbles with arbitrary symmetry in 2D semiconductors verified using hyperspectral nano-optical imaging” J. Chem. Phys. 153, 024702 (2020).

41. Imaging strain-localized excitons in nanoscale bubbles of monolayer WSe2 at room temperature

Thomas P. Darlington, Christian Carmesin, Matthias Florian, Emanuil Yanev, Obafunso Ajayi, Jenny Ardelean, Daniel A. Rhodes, Augusto Ghiotto, Andrey Krayev, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeffrey W. Kysar, Abhay N. Pasupathy, James C. Hone, Frank Jahnke, Nicholas J. Borys, and P. James Schuck, “Imaging strain-localized excitons in nanoscale bubbles of monolayer WSe2 at room temperature," Nature Nanotechnology 15, 854 (2020).

40. Correlated electronic phases in twisted bilayer transition metal dichalcogenides

Lei Wang, En-Min Shih, Augusto Ghiotto, Lede Xian, Daniel A. Rhodes4, Cheng TanMartin Claassen, Dante M. Kennes, Yusong Bai, Bumho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaoyang Zhu, James Hone, Angel Rubio, Abhay N. Pasupathy, and Cory R. Dean, “Correlated electronic phases in twisted bilayer transition metal dichalcogenides,” Nature Materials 19, 861 (2020).

39. Topological charge pumping in twisted bilayer graphene

Y. Zhang, Y. Gao and D. Xiao, “Topological charge pumping in twisted bilayer graphene,” Physical Review B 101, 041410(R) (2020).

38. Ultrafast exciton dynamics in WSe2 optical waveguides

A.J. Sternbach, S. Latini, S.H. Chae, H. Hubener, U. De Giovannini, Y. Shao, L. Zhong, Z. Sun, N. Shi, P. Kissin, G.X. Ni, D. Rhodes, B. Kim, N. Yu, A.J. Millis, M.M. Fogler, P.J. Schuck, M. Lipson, X.Y. Zhu, J. Hone, R.D. Averitt, A. Rubio, and D.N. Basov, “Ultrafast exciton dynamics in WSe2 optical waveguides,” Nature Communications 11, 3567 (2020)

37. Deterministic Control of Metamagnetic Transition of Antiferromagnetic Mott Insulator Sr2IrO4 by in-situ Anisotropic Strain

H. Zhang, L. Hao, J. Yang, J. Mutch, Z. Liu, Q. Huang, K. Noordhoek, A.F. May, J-H. Chu, J.W. Kim, P.J. Ryan, H.D Zhou, and Jian Liu, “Deterministic Control of Metamagnetic Transition of Antiferromagnetic Mott Insulator Sr2IrO4 by in-situ Anisotropic Strain,” Advanced Materials 32, 2002451 (2020).

36. Superconductivity without insulating states in twisted bilayer graphene stabilized by monolayer WSe2

Harpreet Singh Arora, Robert Polski, Yiran Zhang, Alex Thomson, Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, Zhong Lin, Ilham Zaky Wilson, Xiadong Xu, Jiun-Haw Chun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, and Steven Nadj-Perge, “Superconductivity without insulating states in twisted bilayer graphene stabilized by monolayer WSe2,” Nature 583, 379 (2020).

35. Drastic suppression of superconducting Tc by anisotropic strain near a nematic quantum critical point

Paul Malinowski, Qianni Jiang, Joshua Sanchez, Zhaoyu Liu, Joshua Mutch, Preston Went, Jian Liu, Philip Ryan, Jong-Woo Kim, and Jiun-Haw Chu, “Drastic suppression of superconducting Tc by anisotropic strain near a nematic quantum critical point,” Nature Physics (2020)

34. Superconductivity and strong correlations in moiré flat bands

Leon Balents, Cory R. Dean, Dmitri K. Efetov, and Andrea F. Young, “Superconductivity and strong correlations in moiré flat bands,” Nature Physics 16, 725 (2020).

33. One-Dimensional Moiré Excitons in Transition-Metal Dichalcogenide Heterobilayers

Yusong Bai, Lin Zhou, Jue Wang, Wenjing Wu, Leo McGilly, Fang Liu, Jenny Ardelean, Pasqual Rivera, Nathan R. Finney, Wang Yao, Xiaodong Xu, James Hone, Abhay Pasupathy, and Xiaoyang Zhu “One-Dimensional Moiré Excitons in Transition-Metal Dichalcogenide Heterobilayers” Nature Materials 19, 1068 (2020).

32. Seeing Moiré Superlattices

L. J. McGilly, A. Kerelsky, N. R. Finney, K. Shapovalov, E.-M. Shih, A. Ghiotto, Y.Zeng, S. L. Moore, W. Wu, Y. Bai, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Stengel, L. Zhou, J. Hone, X.-Y. Zhu, D. N. Basov, C. Dean, C. E. Dreyer, and A. N. Pasupathy “Seeing Moiré Superlattices” Nature Nanotechnology 15, 580 (2020)

31. Tunable Layer Circular Photogalvanic Effect in Twisted Bilayers

Yang Gao, Yinhan Zhang, and Di Xiao, “Tunable Layer Circular Photogalvanic Effect in Twisted Bilayers,” Physical Review Letters 124, 077401 (2020)

30. 2D van der Waals Nanoplatelets with Robust Ferromagnetism

Michael C. De Siena, Sidney E. Creutz, Annie Regan, Paul Malinowski, Qianni Jiang, Kyle T. Kluherz, Guomin Zhu, Zhong Lin, James J. De Yoreo, Xiaodong Xu, Jiun-Haw Chu, and Daniel R. Gamelin "2D van der Waals Nanoplatelets with Robust Ferromagnetism" Nano Letters 20, 2100 (2020).

29. Nanoscale Infrared Spectroscopy and Imaging of Catalytic Reactions in Cu2O Crystals

G. X. Ni, S. Chen, S. S. Sunku, A. Sternbach, A. S. McLeod, L. Xiong, M. M. Fogler, G. Chen,and D. N. Basov, “Nanoscale Infrared Spectroscopy and Imaging of Catalytic Reactions in Cu2O Crystals,” ACS Photonics 7, 576 (2020).

28. Collective modes in excitonic insulators: Effects of electron-phonon coupling and signatures in the optical response

Yuta Murakami, Denis Golež, Tatsuya Kaneko, Akihisa Koga, Andrew J. Millis and Philipp Werner, “Collective modes in excitonic insulators: Effects of electron-phonon coupling and signatures in the optical response”, Physical Review B 101, 195118 (2020).

27. Electromagnetic coupling in tight-binding models for strongly correlated light and matter

Jiajun Li, Denis Golez, Giacomo Mazza, Andrew J. Millis, Antoine Georges, and Martin Eckstein, “Electromagnetic coupling in tight-binding models for strongly correlated light and matter,” Physical Review B 101, 205140 (2020)

26. Layer-Resolved Magnetic Proximity Effect in van der Waals Heterostructures

Ding Zhong, Kyle L. Seyler, Xiayu Linpeng, Nathan P. Wilson, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, Kai-Mei C. Fu, Di Xiao, Wang Yao, and Xiaodong Xu “Layer-Resolved Magnetic Proximity Effect in van der Waals Heterostructures” Nature Nanotechnology 15, 187 (2020).

25. Electronic Correlations in Nodal-line Semimetals

Yinming Shao, A. N. Rudenko, Jin Hu, Zhiyuan Sun, Yanglin Zhu, Seongphill Moon, A. J. Millis, Shengjun Yuan, A. I. Lichtenstein, Dmitry Smirnov, Z. Q. Mao, M. I. Katsnelson and D. N. Basov “Electronic Correlations in Nodal-line Semimetals” Nature Physics 16, 636 (2020).

24. Low-loss composite photonic platform based on 2D semiconductor monolayers

Ipshita Datta, S.H Chae, G.R. Bhatt, M. Tadayon, B. Li, Y. Yu, C. Park, J. Park, L. Cao, D.N. Basov, J. Hone and Michal Lipson “Low-loss composite photonic platform based on 2D semiconductor monolayers” Nature Photonics 14, 256 (2020)

23. Continuous Wave Sum Frequency Generation from Monolayer and Heterobilayer 2D Semiconductors

Kaiyuan Yao, Emanuil Yanev, Hsun Jen Chuang, Matthew R. Rosenberger, Xinyi Xu, Thomas Darlington, Kathleen M. McCreary, Aubrey T. Hanbicki, Kenji Watanabe, Takashi Tanigchi, Berend T. Jonker, Xiaoyang Zhu, D.N. Basov, James C. Hone, and P. James Schuck “Continuous Wave Sum Frequency Generation from Monolayer and Heterobilayer 2D Semiconductors” ACS-Nano 14, 708 (2020).

22. Multi-messenger nano-probes of hidden magnetism in a strained manganite

A. S. McLeod, J. Zhang, M. Q. Gu , Feng Jin, G. Zhang , K. W. Post, X. G. Zhao, A. J. Millis, Wenbin Wu, J. M. Rondinelli, R. D. Averitt, and D. N. Basov “Multi-messenger nano-probes of hidden magnetism in a strained manganite” Nature Materials 19, 397 (2020).

21. Tunable crystal symmetry in graphene–boron nitride heterostructures with coexisting moiré superlattices

Nathan R. Finney, Matthew Yankowitz, Lithurshanaa Muraleetharan, K. Watanabe, T. Taniguchi, Cory R. Dean, and James Hone “Tunable crystal symmetry in graphene–boron nitride heterostructures with coexisting moiré superlattices” Nature Nanotechnology 14, 1029 (2019).

20. Switching 2D magnetic states via pressure tuning of layer stacking

Tiancheng Song, Zaiyao Fei, Matthew Yankowitz, Zhong Lin, Qianni Jiang, Kyle Hwangbo, Qi Zhang, Bosong Sun, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, David Graf, Ting Cao, Jiun-Haw Chu, David H. Cobden, Cory R. Dean, Di Xiao and Xiaodong Xu, “Switching 2D magnetic states via pressure tuning of layer stacking” Nature Materials 18, 1298 (2019).

19. Photonic crystal for graphene plasmons

L. Xiong, C. Forsythe, M. Jung, A.S. McLeod, S.S. Sunku, Y.M. Shao, G.X. Ni, A.J. Sternbach, S. Liu, J.H. Edgar, E.J. Mele, M.M. Fogler, G. Shvets, C.R. Dean and D.N. Basov, "Photonic crystal for graphene plasmons," Nature Communications 10, 4780 (2019).

18. Large linear-in-temperature resistivity in twisted bilayer graphene

Hryhoriy Polshyn, Matthew Yankowitz, Shaowen Chen, Yuxuan Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, Cory R. Dean, and Andrea F. Young, “Large linear-in-temperature resistivity in twisted bilayer graphene,” Nature Physics 15, 1011 (2019).

17. Light-Matter Interaction and Lasing in Lead Halide Provskites

Andrew P. Schlaus, Michael S. Spencer, and X-Y. Zhu, “Light-Matter Interaction and Lasing in Lead Halide Provskites,” Accounts of Chemical Research 52 (10), 2950 (2019).

16. Thermal Hall Effect Induced by Magnon-Phonon Interactions

Xiaoou Zhang, Yinhan Zhang, Satoshi Okamoto, and Di Xiao, “Thermal Hall Effect Induced by Magnon-Phonon Interactions,” Physical Review Letters 123, 167202 (2019).

15. Soliton superlattices in twisted hexagonal boron nitride

G. X. Ni, H. Wang, B. Y. Jiang, L. X. Chen, Y. Du, Z. Y. Sun, M. D. Goldflam, A. J. Frenzel, X. M. Xie, M. M. Fogler, and D.N. Basov, “Soliton superlattices in twisted hexagonal boron nitride,” Nature Comm. 10, 4360 (2019).

14. Optical waveguiding by atomic entanglement in multilevel atom array

A. Asenjo-Garcia, H. J. Kimble, and D. E. Chang, “Optical waveguiding by atomic entanglement in multilevel atom array,” arXiv:1906.02204vl (2019).

13. Ultrafast nonlocal collective dynamics of Kane plasmon-polaritons in a narrow-gap semiconductor

Charnukha, A. Sternbach, H. T. Stinson, R. Schlereth, C. Brüne, L. W. Molenkamp, and D. N. Basov, “Ultrafast nonlocal collective dynamics of Kane plasmon-polaritons in a narrow-gap semiconductor,” Science Advances 5, eaau9956 (2019).

12. Phonon Polaritons in Monolayers of Hexagonal Boron Nitride

Siyuan Dai, Wenjing Fang, Nicholas Rivera, Yijing Stehle, Bor-Yuan Jiang, Jialiang Shen, Roland Yingjie Tay, Christopher J. Ciccarino, Qiong Ma, Daniel Rodan-Legrain, Pablo Jarillo-Herrero, Edwin Hang Tong Teo, Michael M. Fogler, Prineha Narang, Jing Kong, and Dimitri N. Basov, “Phonon Polaritons in Monolayers of Hexagonal Boron Nitride,” Advanced Materials 1806603 (2019).

11. Photonics with hexagonal boron nitride

Joshua D. Caldwell, Igor Aharonovich, Guillaume Cassabois, James H. Edgar, Bernard Gil, and D. N. Basov, “Photonics with hexagonal boron nitride,” Nature Reviews Materials 4, 552-567 (2019).

10. Maximized electron interactions at the magic angle in twisted bilayer graphene

Alexander Kerelsky, Leo J. McGilly, Dante M. Kennes, Lede Xian, Matthew Yankowitz, Shaowen Chen, K. Watanabe, T. Taniguchi, James Hone, Cory Dean, Angel Rubio, and Abhay N. Pasupathy, “Maximized electron interactions at the magic angle in twisted bilayer graphene,” Nature 572, 95 (2019).

9. Signatures of moiré-trapped valley excitons In MoSe2/WSe2 heterobilayers

K. L. Seyler, P. Rivera, H. Y. Yu, N. P. Wilson, E. L. Ray, D. G. Mandrus, J. Q. Yan, W. Yao, and X. D. Xu, “Signatures of moiré-trapped valley excitons In MoSe2/WSe2 heterobilayers,” Nature 567, 66 (2019).

8. Visualizing electrostatic gating effects in two-dimensional heterostructures

Paul V. Nguyen, Natalie C. Teutsch, Nathan P. Wilson, Joshua Kahn, Xue Xia, Abigail J. Graham, Viktor Kandyba, Alessio Giampietri, Alexei Barinov, Gabriel C. Constantinescu, Nelson Yeung, Nicholas D. M. Hine, Xiaodong Xu, David H. Cobden, and Neil R. Wilson, “Visualizing electrostatic gating effects in two-dimensional heterostructures,” Nature 572, 220 (2019).

7. Ferromagnetism Near Room Temperature in the Cleavable van der Waals Crystal Fe5GeTe2

Andrew F. May, Dmitry Ovchinnikov, Qiang Zheng, Raphael Hermann, Stuart Calder, Bevin Huang, Zaiyao Fei, Yaohua Liu, Xiaodong Xu, and Michael A. McGuire, “Ferromagnetism Near Room Temperature in the Cleavable van der Waals Crystal Fe5GeTe2,” ACS Nano 13, 4436-4442 (2019).

6. How lasing happens in CsPbBr3 perovskite nanowires

A. P. Schlaus, M. S. Spencer, K. Miyata, F. Liu, X. X. Wang, I. Datta, M. Lipson, A. L. Pan, and X. Y. Zhu, “How lasing happens in CsPbBr3 perovskite nanowires,” Nature Communications 10, 265 (2019).

5. Tuning superconductivity in twisted bilayer graphene

M. Yankowitz, S. W. Chen, H. Polshyn, Y. X. Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Graf, A. F. Young, and C. R. Dean, “Tuning superconductivity in twisted bilayer graphene,” Science 363, 1059 (2019).

4. Strain-fluctuation-induced near quantization of valley Hall conductivity in graphene systems

Wen-Yu Shan and Di Xiao, “Strain-fluctuation-induced near quantization of valley Hall conductivity in graphene systems,” Physical Review B 99, 205416 (2019).

3. Photonic crystals for nano-light in moiré graphene superlattices

S. S. Sunku, G. X. Ni, B. Y. Jiang, H. Yoo, A. Sternbach, A. S. McLeod, T. Stauber, L. Xiong, T. Taniguchi, K. Watanabe, P. Kim, M. M. Fogler, and D.N. Basov, “Photonic crystals for nano-light in moiré graphene superlattices,” Science 362, 1153 (2018).

2. Internal strain tunes electronic correlations on the nanoscale

A. Pustogow, A. S. McLeod, Y. Saito, D. N. Basov, and M. Dressel, “Internal strain tunes electronic correlations on the nanoscale,” Science Advances 4, eaau9123 (2018).

1. Stacking-Dependent Magnetism in Bilayer CrI3

N. Sivadas, S. Okamoto, X. D. Xu, C.J. Fennie, and D. Xiao, “Stacking-Dependent Magnetism in Bilayer CrI3,” Nano Letters 18, 7658 (2018).

Partners