Postdocs

Ipshita Datta
Lipson Group
Jireh Garcia
Asenjo-Garcia Group
Dorri Halbertal
Basov Group
Doyk Hwang
Xiaoyang Zhu's Group
Mehdi Jadidi
Lipson Group
Bjarke Jessen
Hone/Dean group
Xingchen Ji
Lipson Group
Tatsuya Kaneko
Millis Group
Zhong Lin
Xu and Chu Group
Song Liu
Hone Group
Stuart James Masson
Ana Asenjo-Garcia's Group
Elena Meirzadeh
Roy's Group
Dmitry Ovchinnikov
Xu Group
Daniel Rizzo
Basov Group
Carmen Rubio
Pasupathy Group
Matthew Smith
Gamelin Group
Zhiyuan Sun
Millis Group
Lei Wang
Dean/Hone Group
Xi Wang
Gamelin/Xu Groups
Kaiyuan Yao
Schuck Group
Shuai Zhang
Basov Group
Partners